home page Member of research group Research trends research findings Research projects Style of research group
LocationHome page > Member of research group 
1 Introduction to the research group 20210522
2 Xinyaowu 20210522
3 Han tingshen 20210522
4 Wang Qiong 20210522
5 SHOOKLING 20210522
6 You Zhijia 20210522
7 Li sisi 20210522
8 Ding Wenna 20210522
9 Zhang Qiuyue 20210522
10 Zheng Quanjing 20210522
  address:Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences. Menglun, Mengla, Yunnan 666303, China   
E-mail:ywxing@xtbg.org.cn